Toimintaterapiaa Porvoossa ja lähiseudulla – luottamuksella vuodesta 1995

Asiakkaani ovat pääosin lapsia, nuoria tai nuoria aikuisia, joilla on neuropsykiatrisia vaikeuksia tunnesäätelyssä, toiminnanohjailussa ja tarkkaavuudessa, vuorovaikutustaidoissa, sensomotoriikassa sekä aistisäätelyssä. Diagnoosina esim. autisminkirjo, ADHD, syömishäiriö, ahdistus tai masennus. Kuntoutan myös aikuisia, joilla aivoverenkiertohäiriöiden tai -vamman aiheuttamia jälkitiloja sekä mahdollisia kognitiivisia vaikeuksia.

Käyntiosoite: Sammontie 1, 06150 Porvoo (Kevätkumpu) | Ota yhteyttä: Sari Saariaho-Uusimäki | sari.saariaho@gmail.com, Puhelin: 050 341 6253Toimintaterapeutti Porvoo

Sari Saariaho-Uusimäki

  • Kognitiivinen lyhytterapeutti
  • Psykofyysinen lähestyminen toimintaterapiassa
  • KKT-lyhytinterventiot lasten ja nuorten kanssa (kognitiivinen käyttäytymisterapia)
  • Zones of Regulation -menetelmä
  • Mindfulness-ohjaaja

Terapiavastaanotto

Käyntiosoite:
Sammontie 1, 06150 Porvoo (Kevätkumpu)

Vastaanotto sijaitsee Kevätkummun ostoskeskuksen yhteydessä, jossa myös muun muassa päivittäistavarakauppa, Posti, ravintoloita, parturi-kampaamoja sekä runsaasti pysäköintitilaa.

Toimintaterapia Hyrrä

128 ㎡ tiloissamme on rauhalliset odotus-, toimisto- ja keittiötilat, wc/suihku, kaksi erillistä terapiahuonetta sekä sensomotorisiin toimintoihin sopiva sali. Terapiavälineitä on runsaasti niin luoviin kuin liikunnallisiin toimintoihin, leikkiin sekä pöytätason työskentelyyn. Vastaanottokäyntien lisäksi koti-, päiväkoti- ja koulukäynnit ovat mahdollisia. Lue lisää täältä >

Miten aloittaa terapiaprosessi?

Mikäli herää huoli lapsen/nuoren kehityksestä, kannattaa ottaa yhteyttä neuvolaan, koulu- tai kunnalliseen terveydenhuoltoon, josta ohjataan tarvittaessa toimintaterapia-arvioon.

Arvioinnin perusteella ja lääkärin lähetteellä on tarvittaessa mahdollisuus saada kunnan-, erikoissairaanhoidon- tai kelan korvaama maksusitoumus yksityiseen toimintaterapiaan.

Terapian alkaessa käymme läpi tarvittavat tiedot ja elämäntilanteen sekä laadimme yhdessä konkreettiset tavoitteet.

Tavoitteiden toteutumista seuraamme suunnitellusti.

Sosiaalisten taitojen pari- tai pienryhmä

Sosiaalisten taitojen ryhmässä harjoitellaan pelien, leikkien, liikunnan, luovien toimintojen, psykofyysisten sekä kognitiivisten menetelmien, kuten tunnesäätely- ja tietoisuustaitoharjoitusten avulla mm. yhteistyötä, toisten huomioimista, omien tunteiden käsittelyä, ristiriitatilanteita ja pettymysten sietämistä.

Lasten toimintaterapia

Toimintaterapiaa voivat tarvita lapset, joilla on pulmia tunnesäätelyssä ja sosiaalisissa taidoissa tai heillä on todettu tai epäillään olevan kehitysviivettä. Vaikeudet voivat näkyä esimerkiksi liikunnallisissa taidoissa, keskittymisesssä, kädentaidoissa, iänmukaisissa itsestä huolehtimisen toiminnoissa tai leikeissä.

Tavoitteena on lapsen kokonaiskehityksen tukeminen, jotta lapsi pystyy rajoituksistaan huolimatta osallistumaan iälle tyypillisiin toimintoihin. Toimintaterapiassa tuetaan lapsen vahvuuksia, omaa osallistumista, vuorovaikutustaitoja sekä mahdollisuutta oppia uutta.

Terapia voi toteutua koti-, koulu- tai vastaanottokäynteinä.

Nuorten toimintaterapia

Nuorten toimintaterapian tarpeen syynä voivat olla elämäntilanteeseen liittyvät huolet, ADHD, autismikirjo, ahdistus, syömishäiriöt, masennus tai muista neuro/psykiatrisista syistä johtuvia pulmia.

Nuorten toimintaterapiassa keskustelu ja nuoren oma näkemys korostuu.

Erilaiset toiminnat kuten musiikki, rentoutus, liikunta, keittiötoiminnat, tietokoneen käyttö, luonto, valokuvaus ja muut luovat toiminnat toimivat usein väylänä vuorovaikutuksen syntymiselle ja keinoina esimerkiksi ahdistuksen tai muiden ongelmien käsittelyyn psykofyysisten sekä kognitiivisten menetelmien lisäksi.

Aikuisten toimintaterapia

Kun on puutteita toimintakyvyssä sairastumisen, vammautumisen sekä elämänmuutosten seurauksena. Arvioimme ja kehitämme taitoja, mitä tarvitaan arkipäivän tilanteissa sekä työ- ja vapaa-ajan toiminnoissa. Usein keskeistä on pohdinnat muuttuneesta eläntilanteesta. Kuntoutuksen alueita voivat olla:

  • keittiö- sekä muut päivittäiset toiminnat + itsestä huolehtiminen
  • vapaa-ajan harrasteet
  • yläraajan kuntoutus, hienomotoriikka ja silmä-käsi-yhteistyö
  • toiminnanohjailun, tarkkaavuuden, visuaalisen hahmottamisen sekä muistin harjoitukset
  • elämäntilanteiden pohdinnat/harjoitteet, esim. mindfulness

Perhe keskiössä

Työskentelen aina perhekeskeisesti lähellä asiakkaan arkielämää ja muita siinä toimivia.

Palveluihini kuuluu kiinteästi myös vanhempien ohjaukset ja vertaistuki ryhmissä. Toimintaterapia pohjautuu asiakkaan, hänen arkiympäristönsä, terapeutin sekä eri yhteistyötahojen väliseen yhteistyöhön.

Ajankohtaista!

Ajankohtaista!

Mitä on toimintaterapia?

Toimintaterapia rohkaisee oman elämän aktiiviseen toimijuuteen.

Tavoitteena on yhdessä löytää ratkaisuja arkielämän haasteisiin. Toimintaterapiasta voivat hyötyä lapset, joilla haasteita vuorovaikutussuhteissa tai muissa iän mukaisissa toiminnoissa, syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, vajaakuntoiset työikäiset ja ikääntyvät.